Съединения -> Наситени въглеводороди -> Въглеводороди, подобни на метана

Въглеводороди, подобни на метана са:

Двете съединения пропан и бутан, са въглеводороди, които имат строеж подобен на строежа на метана, затова притежават свойства подобни на неговите. Методът по който се получават тези съединения се нарича метод на Вюрц. По него могат да се получат и други въглеводороди с повече въглеводородни атоми в молекулата. Наричат се алкани. Те имат строеж подобен на строежа на метана и техните химични свойства са сходни. Първите четири съединения от хомоложния ред на алканите са в газообразно, а останалите са в течно агрегатно състояние.

Химични свойства 

Получаване и строеж:

Ако на хлорометан се действа с натрий, протича процес, който може да се изрази със следното уравнение:

2CH3Cl + 2Na->C2H6+2NaCl

Това съединение също влиза в заместителни реакции с халогенни елементи:

C2H6 +2Cl ->C2H5Cl+HCl (хлороетан)

Ако на смес от хлороетан и хлорометан се действа с натрий , протичат процесите:

C2H5Cl+ 2Na+ CH3Cl -> C3H8+2NaCl (пропан)

2C2H5Cl+2Na -> C4H10+2NaCl (бутан)

Алканите горят, при което се получава въглероден диоксид и вода. Отделя се и голямо количество топлина:

C3H8+5O2 -> 3CO2+4H2O+Q

Хомоложен ред 

Алканите са подредени по нарастване на броя на въглеродните атоми, респективно по нарастване на моларните им маси. Всеки два члена се различават с по една или няколко метиленови групи. С нарастване на моларната маса на алканите физичните им свойства се изменят закономерно. Алканите притежават сходни химични свойства и общ метод за получаване. Общата формула за получаване е CnH2n+2

Радикали 

Ако се отнеме един водороден атом от молекулата на метана се получава метилов радикал. Наименованията им се получават от наименованията на съответните алкани, като окончанието -ан се замести с –ил (илов радикал).

Въглеводородните радикали са свободни частици, които имат единичен електрон, затова те са силно реактивоспособни.