Съединения -> Наситени въглеводороди -> Структурна теория

Предпоставки за създаването на структурната теория: 

През първата половина на 19 век е установен съставът на голям брой неорганични и органични съединения. Това натрупване на факти води до важни открития:

  1. Открито е явлението изомерия, а съединенията изомери.
  2. Открита е валентността като свойство на атомите на елементите да се свързват с точно определен брой атоми от други химични елементи.
  3. Установени са особеностите на въглеродните атоми, а именно в органичните съединения е в 4-та валентност.
  4. Въглеродните атоми се свързват по между си като образуват въглеродни вериги.
  5. Утвърдена е атомно - молекулната теория.

Същност на структурната теория: 

В началото на 19 век, руският учен Александър Бутлеров бил дълбоко убеден, че молекулната структура е познаваема. Своята теория, наречена Структурна теория, той излага на конгреса на естествениците през 1861г. Основното понятие на теорията му е химична структура.

Първо основно положение: 

Атомите в молекулите са свързани по строго определен начин, съобразно тяхната валентност.

Второ основно положение: 

Свойствата на съединенията не зависят само от техния количествен и качествен състав, но и от техния строеж.

Трето основно положение: 

Атомите в молекулите взаимно си влияят.

Структурната теория търпи своето развитие главно в две направления. Първото е предположението за пространственото разположение на атомите в молекулата. Второто е свързано с изясняването на природата на химичната връзка.

Стериохимична теория: 

Създадена е през 1874 год. едновременно и независимо от холандеца Вант Хоф и французина Льо Бел. Според нея четирите валентни връзки, с които въглеродния атом се свързва с други атоми, са насочени към върховете на правилен тетраедър. Сключват валентен ъгъл 109° 28’

Електронен строеж на химичните съединения: 

Съгласно структурната теория свойствата на веществата се определят не само от техния количествен и качествен състав, от последователността на свързване на атомите, а и от техния пространствен и електронен строеж.