Съединения -> Наситени въглеводороди -> Структура на алканите

Видове въглеродни вериги : 

Във въглеродните вериги въглеродните атоми могат да бъдат свързани с различен брой други въглеродни атоми. Въглеродни атоми, свързани само с един въглероден атом, се наричат първични . Въглеродни атоми, свързани с два въглеродни атома се вторични, с три – третични, с четири – четвъртични. В зависимост от последователността на свързване на въглеродните атоми въглеродните вериги биват отворени и затворени.

Отворените вериги съдържат задължително първични въглеродни атоми. Те могат да бъдат прави или разклонени.

Прави вериги са тези, които са изградени само от първични и вторични въглеродни атоми. Разклонените въглеродни вериги, освен първични съдържат или третични, или четвъртични въглеродни атоми. В разклонeните вериги се различават главна верига (тази, която съдържа най - големия брой въглеродни атоми) и странична верига (верига, която е свързана с главната). Въглероди с отворени въглеродни вериги се наричат ациклични или мастни въглеводороди. Затворени въглеродни вериги са тези, които не съдържат първични въглеродни атоми.

Химичните връзки сключват ъгъл, наречен валентен ъгъл, който при алканите е 109 о 28’.

Образуване имената на алканите с разклонена верига: 

При образуване на наименованията на наситени въглеводороди с въглеродна разклонена верига се спазва следната последователност:

- Определя се най – дългата верига за главна. Съответстващия ù въглеводород служи като образуване на наименованието.

- Определят се страничните вериги. Те се разглеждат като заместители. Названието им съвпада с това на остатъка със същия брой въглеродни атоми. При повече заместители те се подреждат по азбучен ред.

- Номерират се последователно въглеродните атоми на главната верига.

Пред названието на остатъка с цифра се означава номера на въглеродния атом, с който е свързан.

Изомерия при алканите: 

При алкани с четири или повече въглеродни атоми е възможна изомерия, която се дължи на свойството на въглеродните атоми да образуват прави и разклонени вериги. Такава изомерия се нарича верижна.