Съединения -> Полимери и пластмаси -> Полимери

Полимери

Различни структури на полимерите

Макромолекулите на повечето високомолекулни вещества са изградени от многократно повтарящи се атомни групи, наречени елементарни звена. Тези вещества се наричат полимери. Според произхода си те биват :

- Природни – наречени още биополимери, например белтъци, нуклеинови киселини, нишесте, целулоза, естествен каучук.

- Изкуствени – такива, които се получават чрез химична преработка на природни полимери, например вискозна и ацетатна коприна, целулоид ( от целулоза ), галалит ( от белтък ) и други.

- Синтетични – полимери, които се получават чрез химичен синтез от нискомолекулни съединения, например полиетилен, различни видове синтетични каучуци, различни видове синтетични влакна и други.

Химични свойства : 

Получаване :

Синтетичните полимери се получават по два основни метода : Полимеризация и Пoликондензация.

Полимеризация е верижна химична реакция за синтез на полимери, при която обикновено не се отделят нискомолекулни съединения. Склонни към полимеризация са мономерите, съдържащи двойни или тройни връзки (например етилен, стирен, ацетилен) или хетероциклени съединения. Приложение − за производство на полиетилен, поливинилхлорид, полистирен, синтетичен каучук и влакна.

Пoликондензация е метод при които мономерът съдържа поне две функционални групи, между които е възможно да протече взаимодействие с отделяне на нискомолекулен продукт ( Н2O, NH3 и други ).

дсфдсфдсф