Съединения -> Карбоксилни производни -> Оцетна киселина

Оцетна киселина (CH3COOH)

Оцетната киселина има широко приложение в практиката. 6% и 9%-ните й разтвори са известни под търговското наименование оцет. Освен като подправка в домакинството, оцетът се използва и като консервиращо средство при приготвянето на различни туршии.

Получаване и строеж: 

Още в древността хората са получавали оцет от вино. Днес процесът е известен като оцетна ферментация. Той протича под действие на ензими, които се съдържат в така наречените оцетнокисели бактерии. При благоприятни условия бактериите, които се намират във въздуха, бързо се размножават и създават условия да протече процесът:

CH3CH2OH + O2 -> CH3COOH +H2O

Друг метод за получаване на оцетната киселина е окислението на ацеталдехида. Този метод за получаване, от една страна, показва генетичната ù връзка с алдехидите, а от друга- дава сведение за строежа на съединението и неговата функционална група. Нарича се карбоксилна и е съставена от свързани карбонилна и хидроксилна групи. В резултат на силното взаимно влияние на атомите в групата връзката кислород водород е най – силно полярна и във воден разтвор тя се разкъсва с отделяне на водороден и ацетатен йон.

Физични свойства: 

Оцетната киселина е безцветна течност, с остра миризма и кисел вкус. Оцетната киселина се разтваря много добре във вода.

Химични свойства: 

Химичните свойства на оцетната киселина се определят от карбоксилната група и от метиловия остатък.

Свойства, определени от –COOH:

Оцетната киселина е слаба киселина. Нейните соли се наричат ацетати. Медният ацетат влиза в състава на “парижката зеленина”, използвана за борба с вредителите в селското стопанство. Оловният ацетат (“куршумена вода”) се използва в медицината за компреси при възпаления. Хромовият и железният ацетат се използват в багрилната промишленост.

Оцетната киселина реагира и с алкохолите (естерификация):

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

Оцетната киселина взаимодейства още и с основи:

CH3COOH + NaOH -> CH3COONa + H2O (натриев ацетат)

Свойства, определени от –CH:

Kато остатък от молекулата на метана –CH3 обуславя заместителните реакции с халогенни елементи:

CH3COOH + Cl2 -> ClCH2COOH + HCl