Съединения -> Мазнини и сапуни -> Мазнини

Мазнини

Мазнините са органични съединения, които участват в състава на животинските и растителни клетки. В животинските организми те се отлагат в подкожната тъкан, около някои органи и в костите. Някои растения натрупват мазнини с промишлено значение (слънчоглед, рапица, маслини, бадеми). Мазнините имат широка употреба. Освен като енергетична храна за човека, за получаване на безир и блажни бои, сапун, стеарин и др. Те се използват в медицината, козметиката, багрилната промишленост и други.

Състав и строеж: 

В началото на 19 век френският химик М. Шеврьол загрява мазнини с вода в присъствие на основа. При тези условия мазнините се разлагат под действието на водата, като се получава глицерол и смес от висши мастни киселини. През 1874г. друг френски химик нагрява смес от глицерол и смес от висши мастни киселини и за пръв път получава синтетична мазнина:

C3H5 (OH)3 + 3HOOCC17H35 -> C3H5OOCC17H35 + 3HOH

Мазнините са смес от глицеролови естери на висшите карбоксилни киселини.

Физични свойства: 

Според състава си мазнините притежават различни свойства. При стайна температура те са течни или твърди вещества, по – леки от водата и неразтворими в нея. Разтварят се в органични разтворители. При загряване твърдите мазнини най – напред омекват, а в последствие се стапят. При по – висока температура мазнините се разлагат, при което се получава веществото акролеин, което има канцерогенно действие.

Химични свойства: 

Хидролизни процеси:

Както всички естери и мазнините се разлагат под действието на водата като образуват глицерол и висши мастни киселини:

C3H5 (OOCC17H35)3 + 3HOH -> 3C17H35COOH + C3H5 (OH)3

Хидролизата на мазнините е обратим процес. Когато хидролизата се провежда под действие на алкална основа, се получават алкалните соли на висшите мастни киселини (сапуни). Реакцията се нарича осапунване:

C3H5 (OOCC17H35)3 + 3NaOH -> 3C17H35COOHNa + C3H5(OH)3

Хидриране:

Друг важен процес е хидрирането на мазнините. То се извършва с течни мазнини, които са смес от естери на ненаситени киселини. Процесът протича при загряване в присъствие на катализатор Ni:

C3H5 (OOCC17H33)3 + 3H2 -> C3H5 (OOCC17H35)3