Съединения -> Хидроксилни производни -> Глицерол

Глицерол - С3Н5(ОН)3 (глицерин)

Състав и строеж: 

Ако на 1, 2, 3- трихлоропропан се действа с водна пара, протича процес, който може да се представи с уравнението:

С3H5Cl3 + 3HOH → C3H5(OH)3 + 3HCl(глицерол)

От тази синтеза се вижда, че глицеролът може да се разглежда като получен от пропан, в молекулата на който по един водороден атом при всеки въглероден е заместен с хидроксилна група. Понеже глицеролът съдържа хидроксилни групи, той също е алкохол, но за разлика от етиловия той е многовалентен алкохол. Както при етиловият алкохол хидроксилните групи са функционалните групи на това съединение.

Физични свойства: 

Глицеролът е безцветна трудноподвижна течност, по - тежка от водата. Има сладък вкус, който е дал и тривиалното му наименование (от гр. гликерос- сладникав ). Сладникавият вкус се дължи на натрупването на хидроксилни групи в молекулата на съединението. Във водата глицеролът се разтваря във всяко отношение, нещо повече, той е хигроскопичен. Затова, прибавен към смеси, ги прави по- трудно съхливи. Например глицеролът се прибавя в кремове за ръце и др.

Химични свойства: 

Свойства на глицерола, определени от хидроксилните групи:

Глицеролът взаимодейства с активни метали. При взаимодействието му с натрий се получава съединението натриев глицерат и се отделя водород:

2C3H5 (OH)3 + 6Na → 2C3H(ONa)3 + 3H2

Естерификация:

Глицеролът, както и етиловият алкохол, се естерифицират. С концентрирана азотна киселина в присъствие на Н+ се образува веществото глицеролов тринитрат, който добил гражданственост като нитроглицерин:

C3H5 (OH)3 + 3HONO2 -> C3H5(ONO2)3 + 3HOH

Горене:

Парите на глицерола горят с безцветен пламък, поради наличието на повече кислород в молекулата му.

Получаване:

Глицеролът се получава от мазнини. За нуждите на промишлеността той се получава от нефта.

Физиологично действие и употреба:

За организма глицеролът е безвреден. Използва се в хранително-вкусовата промишленост. Той се прибавя към бонбоните с пълнеж. Глицеролът не дразни кожата. Той поддържа влажността на тютюна. Използва се и в полиграфията и в текстилната промишленост. Интересно е приложението на глицероловият тринитрат. Той се използва като експлозив. Както и в медицината като лекарството нитроглицерин.