Съединения -> Полимери и пластмаси -> Каучук

Каучук

Каучукът има разностранна употреба. Използва се в обувната промишленост, в самолетостроенето, в автомобилната и военната промишленост, за изолация в електротехниката и прочие.

Естествен каучук - Природен полимер, получен при коагулация на латекса от каучуконосни растения (главно Hevea brasiliensis), както и в около 500 други тропически растения с основна съставна част полиизопрен. Суровият естествен каучук е еластичен, разтворим в органични разтворители.Оставен на въздействието на въздуха става крехък и трошлив. За да се запази еластичността му се вулканизира.

Синтетичен каучук  - синтетични полимери, които могат да се вулканизират. Представители: бутадиенов (буна), бутадиенстиренов (буна-S), хлоропренов, полиуретанов, силиконов и други. Някои синтетични каучуци са по - устойчиви от естествения каучук спрямо кислород, озон, масла, разтворители и на изтриване. На основата на бутадиена през 1909 г. руския професор С.В. Лебедев, получава синтетичен каучук.

Физични свойства : 

Той е бледожълто вещество, практически неразтворимо във вода. В органични разтворители бензен, хлороформ, серовъглерод и други той е добре разтворим – първоначално набъбва, а в последствие образува молекулен разтвор. Еластичен е и при външно въздействие той се разтяга и след прекратяване на въздействието възстановява първоначалния си вид. Това свойство се дължи на аморфния му строеж и нагънати макромолекули. При прилагане на външна сила макромолекулите се изпъват, а след отстраняване на силата отново се нагъват.
Химични свойства : 

Ако суров каучук се обработи с 5 % S, при температура 135oС – 145oС, той запазва за дълго своята еластичност. Причината е, че чрез сярата се създават серни мостове между макромолекулите. Процесът е известен като вулканизация. Вулканизирания каучук се нарича още гума.

Ако суров каучук се обработи с 30 % S, се получава твърдо вещество, наречено ебонит.


Структурна формула на каучука