Съединения -> Ароматни съединения -> Фенол

Фенол (C6H5OH)

Фенолът е изходно вещество за редица производства. Той се използва за получаване на лекарства, пластмаси, синтетични влакна, взривни вещества, за производство на хербициди и други. Ако фенол попадне върху кожата на човек, предизвиква изгаряния, защото той пресича белтъчните вещества. Вредно действие имат не само разтворите, а и парите на фенола. Вдишан в малки количества, той причинява главоболие. При хронични отравяния се наблюдават изменения в кръвта, въздействие върху централната нервна система, смущения в хранителната система, дразнене на дихателните пътища, раздразнителност, безсъние и други.

Физични свойства : 

Фенолът е безцветно кристално вещество. С течение на времето той променя цвета си от розов до червено − кафяв, което се дължи на окисляването му. Той е със специфична миризма. Температурата на топене е 43oС, а температурата на кипене 182oС. Разтворимостта на фенола във вода при ниска температура е ограничена. Над 66oС, той практически се разтваря във вода във всякакво отношение.

Химични свойства : 

Фенолът проявява свойствата на слаба киселина. От тук идва и наименованието на водните му разтвори – карболова киселина. Във воден разтвор, фенолът се разпада на Н и фенолов йон който дава наименованието на солите – фенолати :

C6H5OH -> Н+ + C6H5O-

Като киселина фенолът взаимодейства с активни метали и основи :

C6H5OH + NaOH -> C6H5ONa + H2O