Съединения -> Ненаситени въглеводороди -> Етен

Етен (C2H4)

Етенът е ненаситен въглеводород, заради наличието на двойна връзка. Тя се получава, когато два водородни атома се отделят, и свободните електрони, се свързват помежду си. Етенът е съединение с широка употреба. Суровина е за синтез на важни органични съединения. От него се получават спирт, веществото гликол, разтворители, полиетилен и други.

Физични свойства: 

Етенът е безцветен газ, без миризма, по- лек е от въздуха и е малкоразтворим във вода.

Химични свойства: 

Получаване:

Ако се загрее етан до 500º в присъствието на катализатор, протича процес, при който два водородни атома се откъсват от молекулата:

C2H6 -> C2H4+H2 (tº;катализатор)

При двата въглеродни атома остават по един единичен електрон. Тези електрони образуват нова химична връзка . Така двата електрона се свързват с двойна връзка. Втората връзка е енергетично по-богата и лесно се поляризира. Въглеводородът, който се получава, се нарича етен или етилен.

Горене:

C2H4 + 3O2 -> 2CO2+2H2O+Q

Присъединителни реакции:

Поради наличието на двойна връзка той може да участва в присъединителни реакции.В присъствие на катализатор при загряване и повишаване на налягането двойната връзка в молекулата се разкъсва .При тези условия етенът присъединява водород, при което се получава етан.

C2H4 + H2 -> C2H6

Реакцията се нарича присъединителна, защото при свързването на две вещества се получава един единствен продукт.

Въглеводороди, които съдържат в молекулата си двойни връзки се наричат ненаситени, заради участието им в присъединителни реакции.

Полимеризация:

При висока температура, повишено налягане и в присъствие на катализатор молекулите на етена могат да се свържат помежду си:

n CH2=CH2-> (CH2 – CH2) n

Молекулите на полиетилена са с много дълги вериги, респективно имат големи молекулни маси. Наричат се макромолекули. Процесът се нарича полимеризация.

ETEH Етенът е ненаситен въглеводород, заради наличието на двойна връзка. Тя се получава, когато два водородни атома се отделят, и свободните електрони, се свързват помежду си. Етенът е съединение с широка употреба. Суровина е за синтез на важни органични съединения. . Свойствата и евтиното му промишлено получаване определят неговото широко приложение. Етенът се използва за получаване на халогенопроизводни, които са добри разтворители, средства за борба с вредителите в селското стопанство и мн. др. Изходна суровина за получаването на етанол, гликол (влиза в състава на труднозамръзващи течности), спирт, разтворители, полиетилен и други.