Съединения -> Хидроксилни производни -> Етилов алкохол

Етилов алкохол (СН3СН2ОН)

В практиката етиловият алкохол е известен като обикновен спирт, като обикновен алкохол, както и като винен спирт. Още от древността хората са произвеждали алкохолосъдържащи напитки. Eтиловият алкохол има разнообразнa употреба. Във фармацевтичната промишленост се ползва като разтворител и за получаването на над хиляда лекарствени препарата. Като разтворител намира приложение за производство на парфюмерийни изделия. Използва са като гориво.

Обикновеният спирт се явява изходна суровина в органичния синтез. Така например, той се използва за получаване на синтетичен каучук, както и като междинен продукт за други синтези. Етиловият алкохол се съдържа в разнообразни спиртни напитки: ракии (от 35-50 %), коняк, ром, уиски (40-45%). Използва са и под формата на вино (10-12 %) и бира (3-7%). Бозата съдържа 0,5-1% алкохол.

Състав, строеж и наименования: 

Сведения за елементния състав на етиловия алкохол и за строежа на молекулата му дава следният метод за получаване: на йодоетан се действа с влажен сребърен оксид, който действа като сребърен хидроксид:

С2H5I + AgOH -> C2H5OH

От структурната формула се вижда, че етиловият алкохол може да се разглежда като получен от етан, в молекулата на който един водороден атом е заместен с хидроксилна група. Такива съединения, които могат да се разглеждат като получени от въглеводороди, в молекулите на които един или няколко от водородните атоми са заместени с хидроксилна група, се наричат хидроксилни производни на въглеводородите.

Етиловият алкохол е хидроксилното производно на етана. Тривиалното му название е етанол. То се образува от наименованието на въглеводорода, от който може да се разглежда като получен (етан) и окончание –ол.

Физични свойства: 

Етиловият алкохол е безцветна леснолетлива течност, със специфична миризма и парлив вкус. Той е разтворител на редица органични и неорганични съединения. Спиртните разтвори на лекарствата се наричат тинктури, а на етеричните масла - есенции, а на смолите- лакове.

Химични свойства: 

Свойства на етиловия алкохол, определени от хидроксилната група –ОН:

Взаимодействие с активни метали:

При взаимодействието на алкохол с натрий се получава етилат и се отделя водород:

2Н5ОН + 2Na -> 2C2H5ONa + H2

Естерификация : 

Етиловият алкохол взаимодейства с концентрирана азотна киселина в присъствие на Н+. Протича реакция, която се записва с уравнението:

С2Н5ОН + НОNO2 -> C2H5ONO2 + H2O

етилов естер на азотната киселина

Процесът на взаимодействие с алкохол с кислородосъдържащи киселини се нарича естерификация, а получените съединения - естери. Естерификацията е молекулен, бавен, обратим процес, който се извършва в присъствие на катализатор Н+.

Горене:

Запален етиловият алкохол гори с бледосин пламък с отделянето на голямо количество топлина.

С2Н5ОН + 3О2 -> 2СО2 + 3Н2О + Q

Получаване:

Големи количества етилов алкохол се получават при хидратация на етен. Етилов алкохол се получава също така и чрез спиртна ферментация. Под действието на ензими въглехидратите, съдържащи се в плодовете и зърнените храни, се разграждат до етилов алкохол и въглероден диоксид.