Съединения -> Ароматни съединения -> Бензен

Бензен (C6H6)

Молекулата на бензена е изградена от шест въглеродни атома свързани чрез проста връзка, в затворена въглеродна верига. Всеки въглероден атом е свързан с по един водороден, а останалите шест свободни електрона се свързват като образуват делокализирана Пи връзка. Точно тази връзка определя ароматния характер на съединението. Бензенът се използва в органичния синтез. Той е изходна суровина за получаване на различни лекарства, багрила, взривни вещества, пластмаси, синтетични влакна и други. Прибавен към бензина, той подобрява детонационната му устойчивост и е важна съставна част на безоловното гориво. Опасностите обаче, който крие бензенът, са причина днес да се търсят негови заместители. Бензенът е силно отровен.Той се разтваря много добре в мазнини и затова, когато попадне в организма на човек, съдържанието му в мастната тъкан и в костния мозък е около 20 пъти по-голямо от това в кръвта. Отлагането на бензен в костния мозък е особено опасно, защото и при по–ниски концентрации той предизвиква изменения в кръвта на човека и в кръвотворните му органи. Под негово въздействие се развива левкемия, уврежда се сърдечно-съдовата система, засягат се половите клетки, а в по-големи количества бензенът може да доведе и до безплодие.

Физични свойства: 

Бензенът е безцветна лесноподвижна и леснолетлива течност, която кипи при 80оС. Той има силна специфична миризма, наподобяваща тази на бензина. При температура 5.5оС той кристализира. Във вода практически не се разтваря, но се разтваря добре в органични разтворители. Той самият е добър органичен разтворител на йод, фосфор, смоли, мазнини, каучук и други.

Химични свойства: 

При полимеризация на етина се получава бензен:

Заместителна реакция:

Бензенът взаимодейства с бром. Този процес се нарича бромиране на бензена и се изразява с уравнението:

C6H5H + Br − Br-> C6H5Br + HBr ↑

Реакцията, която протича, е заместителна както при алканите и също се нарича халогиниране. Едновалентният остатък C6H5 се нарича фенилов остатък. Освен с бром бензенът взаимодейства и с концентрирана азотна киселина:

C6H5H + HONO2->C6H5NO2+H2O

Присъединителна реакция:

Бензенът присъединява водород и халогенни елементи:

C6H6 + 3H2 -> C6H12