Съединения -> Ненаситени въглеводороди -> Алкини

Алкини

Получаване и хомоложен ред:  

Алкините не се срещат в природата. Те могат да се получат, както и етинът, от дихалогенопроизводни на алканите и алкохолен разтвор на КОН :

Хомоложния ред на алкините се изгражда от съединения с тройна връзка. Формулата за тяхното получаване е СnH2n-2.

Както при алкените така и алкините са възможни два вида изомерия – верижна и позиционна. Наименованията им се образуват от тези на алкените, като наставката –ен се замени с наставката –ин. Както и при алкените се слага цифра, показваща мястото на тройната връзка, като номерирането на въглеродните атоми започва от този край на веригата, до който е по-близо тройната връзка.

Химични свойства: 

Химичните свойства на алкините са подобни на тези на етина. Те се определят главно от тройната връзка. Алкините участват в присъединителни реакции на два етапа. Присъединяването на халогеноводородите става, като се спазва правилото на Марковников. То гласи, че при присъединяване на халогеноводороди, водородният атом се присъединява передимно към този въглероден атом от тройната връзка, който е свързан с по-голям брой водородни атоми. Когато тройната връзка е в края на въглеродната верига, те могат да участват и в заместителни реакции с метали.