Съединения -> Ненаситени въглеводороди -> Алкени

Алкени

Получаване и хомоложен ред: 

Ако на еднобромопропан се действа с алкохолен разтвор на КОН, ще протече реакцията:

Могат да се получат и други въглеводороди, подобни на етана, които имат в молекулата си два водородни атома по-малко от съответните алкани. Тези въглеводороди подобни на етена съдържат в молекулата си една двойна връзка. Те се наричат алкени или етиленови въглеводороди. Алкените също образуват хомоложен ред на етиленовите въглеводороди и имат обща формула CnH2n.

Структура и наименования:  

Изомерите на бутена са:

От формулите се вижда, че с емпирична формула C4H8 са възможни три изомера – 1-бутен, 2-бутен и 2-метилпропен. Първият и последният се различават по вида на веригата си. Те са верижни изомери. Първият и вторият се различават по мястото на двойната връзка – те са позиционни изомери.

Изомери, които се различават по мястото на функционалната си група, се наричат позиционни изомери, а изомерията – позиционна. При алкените е възможно както верижна, така и позиционна изомерия. Наименованията на алкените се образуват от тези на алканите, като окончанието –ан се замести с –ен. С цифра, поставена пред наименованието, се означава мястото на двойната връзка, като номерирането на въглеродните атоми започва от този край на веригата, до който е по-близо двойната връзка.

Химични свойства: 

Химичните свойства на алкените както и при етена, се определят главно от наличието на двойната връзка.

Алкените участват в присъединителни реакции. Те присъединяват водород (в присъствие на катализатор Ni, повишено налягане и повишена температура). Подобно на етена обезцветяват бромна вода и разтвор на калиев перманганат. Алкените присъединяват и халогеноводороди.

Друго важно свойство, което се дължи на двойната връзка в молекулата на алкените е полимеризацията. При полимеризация на пропен се получава полипропилен.

Диени:

Известни са ненаситени въглеводороди, които съдържат в молекулата си две двойни връзки. Те се наричат диени. Например диена с 4 въглеродни атома се наричат бутадиен:

CH2=CH−CH=CH2

При неговата полимеризация се получава синтетичен каучук.